Algemene Voorwaarden

Ubuntu Society. Sint Hubertusstraat 17, 5614 CH Eindhoven.   KvKnr: 60846283

Artikel 1: Begripsbepaling
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Overeenkomst: de aanmelding conform de wijze zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of bij publicatie van de studiereis, waarbij Ubuntu Society zich jegens u verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde studiereis die een overnachting of een periode van meer dan vier en twintig (24) uren omvat alsmede ten minste twee (2) van de volgende diensten:

  1. vervoer,
  2. verblijf,
  3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, vormende en/of educatieve (in brede zin) dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;

b. Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
c. Ubuntu Society is in deze gelieerd aan het Nederlands Instituut voor Studiereizen (NIS)

Artikel 2: Toepasselijkheid
Op alle door en/of aan Ubuntu Society gedane offertes en alle met Ubuntu Society gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle door Ubuntu Society gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Herroeping zal onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding geschieden.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Ubuntu Society.
3.3 Aanvaarding van een voorstel/offerte/aanbod kan mondeling, schriftelijk (bv post, fax) of digitaal (zoals email, Whatsapp, SMS, via website).  Enige vorm van instemming met het voorstel zoals een bevestiging van deelname en/of het opgeven van een of meerdere namen van deelnemer(s), geldt in deze als aanvaarding. 
• Bij studiereizen met open inschrijving geldt het op enige wijze opgeven tot deelname met een naam van een deelnemer als aanvaarding en aanmelding. De dag van ontvangst van de aanmelding geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
• Bij studiereizen op maat (i.c. een reis o.b.v. een specifiek ontwikkeld voorstel) wordt onder aanvaarding verstaan: iedere vorm van instemming met het aanbod en uitvoering geven aan het voorstel. Dat kan blijken uit aanmelden of opgave doen van (het aantal) deelnemers, persoonsgegevens van deelnemers, op- doorgeven van specifieke reisdetails (reisdata, reistijden, wensen t.a.v. hotelaccommodatie etc.), actief overleg over de inhoudelijk en uitvoering van de studiereis en alle andere activiteiten en gedragingen die actief bijdragen aan de uitvoering van de studiereis. 
3.4 Ubuntu Society behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dit uitsluitend ter beoordeling van Ubuntu Society, de overeenkomst op te zeggen zonder dat hieraan voor Ubuntu Society een verplichting tot schadevergoeding verbonden is. Wel heeft u recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Opzegging zal zo tijdig mogelijk geschieden.
3.5 Wanneer u namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Ubuntu Society aangaat, bent u met deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.6 Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers heeft Ubuntu Society het recht te selecteren.

Artikel 4: Informatie en documenten
4.1 Indien de reis is opgenomen in een door Ubuntu Society uitgegeven publicatie of reisvoorstel, maken de hierin opgenomen gegevens deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie of reisvoorstel binden Ubuntu Society niet.
4.2 Ubuntu Society draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal die door derden zijn uitgegeven, zelfs niet indien deze vanwege Ubuntu Society aan u zijn verstrekt.
4.3 De voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens betreffende uzelf en eventuele andere reizigers, worden bij het sluiten van de overeenkomst door u aan Ubuntu Society doorgegeven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens heeft tot gevolg dat u jegens Ubuntu Society aansprakelijk bent voor alle schade die Ubuntu Society dientengevolge mocht lijden.
4.4 Ubuntu Society zal algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken. Onverminderd het voorgaande dient u zelf de nodige aanvullende informatie in te winnen bij de betrokken autoriteiten. Tevens dient u voor aanvang van de reis tijdig na te gaan of de eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.
4.5 Bij aanvang van de reis en gedurende de reis dient u in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort (6 maanden na laatste studiedag) en/of Europees ID kaart (voor Studiereizen binnen Europa) en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs. Indien u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor uw rekening.
4.6 Informatie over vliegtickets, hotelaccommodatie en andere relevante informatie wordt door het NIS/Ubuntu Society aan de deelnemers digitaal verstrekt op een tijdig aangegeven wijze.

Artikel 5: Reis- en annuleringsverzekering.
U bent zelf verantwoordelijk om een reisverzekering af te sluiten. Dit kan ook via het Nederlands Instituut voor Studiereizen (NIS) tegen de dan geldende tarieven. Een (eventueel verplichte deelname aan een ) annuleringsverzekering wordt vermeld op de reisinformatie en/of het inschrijfformulier. 

Artikel 6: Reissom
6.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in de publicatie worden vermeld, inclusief de organisatiekosten van Ubuntu Society. 
6.2 Ubuntu Society mag de reissom tot twintig (20) dagen voor aanvang van de reis verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Ubuntu Society geeft daarbij aan op welke wijze de Algemene voorwaarden studiereizen verhoging is berekend.
6.3 Indien Ubuntu Society na het sluiten van de overeenkomst de reissom met meer dan tien (10) procent verhoogt, kunt u de verhoging afwijzen. U dient – op straffe van verval – binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik te maken.
6.4 Wanneer u de verhoging afwijst, kan Ubuntu Society de overeenkomst opzeggen. U heeft alsdan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom.

Artikel 7: Betaling
7.1 Tussen ontvangst van de aanmelding en voor vertrek zendt Ubuntu Society u een factuur voor de gehele reissom. Betaling dient binnen tien (10) dagen na ontvangst hiervan te geschieden. Bij niet-tijdige betaling van de volledige reissom kan u de toegang tot de reis worden ontzegd.
7.2 Bij niet-tijdige betaling bent u over de hoofdsom de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd over iedere maand of een gedeelte van een maand dat de betaling uitblijft. Daarnaast bent u Ubuntu Society buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan vijftien (15) procent van het gevorderde, met een minimumbedrag van vijftig Euro (€ 50,-), tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking genomen, onbillijk is.

Artikel 8: Wijziging van de Overeenkomst
8.1 Ubuntu Society heeft te allen tijde het recht om geringe wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen wanneer de omstandigheden zulks wenselijk maken, mits de wijzigingen onverwijld aan u worden meegedeeld. Daarnaast mag Ubuntu Society de overeenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, onverwijld aan u meegedeelde omstandigheden. U kunt een wijziging slechts afwijzen wanneer zij u tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
8.2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Ubuntu Society aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 9: Opzegging door de reiziger
9.1 Bij schriftelijke annulering van de betreffende studiereis vóór 15 augustus 2017 geldt een teruggave van de reissom ad  75%
9.2 Bij schriftelijke annulering van de betreffende studiereis tussen 15 augustus en 15 september 2017 geldt een teruggave van de reissom ad 30%
9.3 Bij annulering van de betreffende studiereis tussen 15 september en 1 oktober 2017 geldt een teruggave van 10% van de reissom.
9.4. Bij annulering van de desbetreffende studiereis vanaf 1 oktober geldt géén restitutie.
9.5 Voor sommige reizen (zoals maatwerkreizen) kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Doch uitsluitend indien deze expliciet in de desbetreffende publicatie of offerte vooraf zijn vermeld. 
9.6 Indien geen annulering plaatsvindt, maar u kiest voor in de plaatsstelling, is art. 10 van toepassing.

Artikel 10: In de plaatsstelling
10.1 Wanneer u verhinderd bent aan de reis deel te nemen, kunt u een ander onder de in de volgende leden vermelde voorwaarden in uw plaats laten deelnemen. 
10.2 Een verzoek tot in de plaatsstelling dient zo spoedig mogelijk voor aanvang van de reis schriftelijk aan Ubuntu Society te worden doorgegeven, en wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. 
10.3 De andere persoon dient aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden te voldoen.
10.4 In de plaatsstelling is niet mogelijk wanneer de voorwaarden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners zich daartegen verzetten.
10.5 De aan in de plaatsstelling verbonden kosten bedragen vijf (5) procent van de reissom met een minimum van honderd Euro (€ 100,-) voor noodzakelijke (administratie)kosten en dienen voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Eventueel aanvullende kosten die door derden als direct gevolg van de wijziging in rekening worden gebracht (zoals ticket-, hotel- en andere kosten), komen voor rekening van de deelnemer.
10.6 U bent met de degene die uw plaats inneemt hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de reissom en de aan in de plaatsstelling verbonden kosten.

Artikel 11: Opzegging door Ubuntu Society
11.1 Onverminderd het in art. 3.4 en 6.4 eerste volzin bepaalde, kan Ubuntu Society de overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, onverwijld aan u meegedeelde omstandigheden. 
11.2 Van gewichtige omstandigheden is onder meer – doch niet uitsluitend – sprake wanneer een van de begeleiders van Ubuntu Society, die voor de reis noodzakelijke kennis of capaciteiten bezit, verhinderd is en vervanging van deze begeleider niet mogelijk is.
11.3 Bij opzegging als in de vorige leden bedoeld biedt Ubuntu Society u een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Indien u de alternatieve reis niet aanvaardt, heeft u recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom.
11.4 Indien een reeds aangevangen reis moet worden gestaakt ivm overmacht die niet aan Ubuntu Society en/of de begeleider kan worden verweten, dient de deelnemer de eigen (annulering)verzekering aan te spreken. Het ontbreken van een verzekering betekent niet dat Ubuntu Society in dat geval aansprakelijk is voor de schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Ubuntu Society is jegens u verplicht tot uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
12.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig uw verwachtingen, bent u verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de vertegenwoordigers van Ubuntu Society.
12.3 Geen aansprakelijkheid bestaat indien de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Ubuntu Society noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan u is toe te rekenen; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is  aan een derde die niet bij de levering van in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Ubuntu Society of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 12.4.

12.4 Onder overmacht wordt verstaan onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
12.5 Wanneer Ubuntu Society aansprakelijk is, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt tot ten hoogste één (1) maal de reissom.
12.6 Ubuntu Society aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor een aanspraak bestaat of zou kunnen bestaan op grond van een door de deelnemer afgesloten (reis- en/of annulerings)verzekering. Dit geldt ook indien de deelnemer geen verzekering heeft afgesloten. 
12.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van werknemers van Ubuntu Society, betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.
12.8 De deelnemer is tijdens de reis verplicht zich te houden aan instructies van Ubuntu Society of een ieder die bevoegd is namens haar op te treden.
12.9 Indien de deelnemer dusdanig gedrag vertoont waardoor ernstige verstoring van de studiereis ontstaat – zulks ter beoordeling van de vertegenwoordiger van Ubuntu Society - daar bij herhaling op is gewezen en is gewaarschuwd, is de vertegenwoordiger van Ubuntu Society gerechtigd de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. 
12.10 In het geval onder 12.9 behoudt Ubun tu Society zich het recht voor de deelnemer aansprakelijk te stellen voor geleden schade van Ubuntu Society zelf of een van de andere deelnemers.

Artikel 13: Verlening van hulp en bijstand
Ubuntu Society is naar gelang van de omstandigheden verplicht hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan u moet worden toegerekend, is Ubuntu Society tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor uw rekening. De kosten voor verleende hulp komen voor rekening van NIS, indien de tekortkoming in de nakoming aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, is toe te rekenen.

Artikel 14: Klachtenregeling
14.1 Als u naar aanleiding van een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in art. 12.2 een klacht wilt indienen, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm in te dienen bij de vertegenwoordiger van Ubuntu Society, die op dat moment zal streven naar passende oplossingen. Als de klacht ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Ubuntu Society. Heeft de reis geen doorgang gevonden, dan geldt voor klachten een termijn van één (1) maand na de oorspronkelijke datum van aanvang van de reis.
14.2 Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als terzake geen genoegdoening is verschaft, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter. Dit vorderingsrecht vervalt een half jaar na afloop van de reis, of wanneer de reis geen doorgang heeft gevonden, één maand na de oorspronkelijke datum van aanvang van de reis.

Artikel 15: Intellectueel eigendom
Alle teksten op onze website, in door ons uitgegeven folders, offertes, aanbiedingen en welke andere informatie en publicatie dan ook, zijn het intellectueel eigendom van Ubuntu Society en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt,gekopieerd en gedeeld, in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Artikel 16: Slotbepaling
• Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
• Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
In eerste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt.

Ubuntu Society. Sint Hubertusstraat 17, 5614 CH Eindhoven. KvK: 60846283


Klik op de afbeeldingen om de totale Algemene Voorwaarden als PDF te kunnen openen. 


 

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »
Alle blogberichten

Nieuws

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »

In Zuid-Afrika vond Annette Nobuntu Mul haar zielsopdracht

18 | 01 | 22

Annette Nobuntu Mul is te gast in een nieuwe aflevering van De verwondering. Annette...

Lees meer »

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.