Module 3. De P van EPOS:

7 en 8 maart 2019

7 maart 2019 Module P1 van ePos: Ubuntu en Persoonlijke Professionaliteit o.l.v. Mpho Tutu van Furth

Vergeving en Verzoening
“Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt.”
Aartsbisschop en Nobelprijswinnaar van de Vrede Desmond Tutu

Hoe kunnen wij bijdragen aan het welzijn van de samenleving als wij negatieve emoties koesteren jegens ons zelf en jegens de ander? Waarom is vergeving een belangrijk onderdeel van ons bestaan? Betekent verzoenen dat de beschadigde relatie altijd hersteld dient te worden of is loslaten daar ook een onderdeel van?

Mevrouw Mpho Tutu neemt ons deze dag op persoonlijke en indringende wijze mee. In wat Vergeving in ons werk en leven kan betekenen en hoe we dit kunnen doen aan de hand van persoonlijke verhalen, het viervoudig pad van Vergeving: gebaseerd op de wereldwijd unieke grondgedachten van De Waarheidscommissie in Zuid-Afrika, geleid door haar vader Desmond Tutu.

Mpho Tutu van Furth will present material from The Book of Forgiving. This work addresses both the need for and the method to achieve forgiveness. Participants will have the opportunity to learn the reasons and techniques to enter into a process of forgiving.


Vrede zonder gerechtigheid is slechts een korte termijnoplossing, als een deksel op een kookpot. Mpho Tutu zegt: ‘Pijn, die levend wordt begraven sterft niet!’ Dit geldt vooral bij trauma’s die later weer kunnen opvlammen.
Doel van alle vormen van herstelrecht, waaronder het Waarheids- en Verzoeningscommissiemodel, is mensen tot verzoening te brengen rondom hun daden en de gevolgen daarvan. Dit is tevens een vorm van conflictmanagement, waar niet het wapen maar de woorden en het ‘zien’ van de ander zegevieren.
Een belangrijke implicatie is dat alleen het oplossen van een conflict vaak onvoldoende blijkt te zijn. Er dient een stap verder gezet te worden in de vorm van ‘relatieherstel en verbondenheid’ (vergeving en verzoening). Met name wanneer er sprake is van een relatie die zal blijven voortbestaan, zowel op persoonlijk (denk aan de relatie als ouders na een echtscheiding, als buren na een burenruzie of als medewerker na een teamconflict) als op nationaal niveau.

Op deze dag zullen we werken:

  • Aan de hand van het ‘viervoudig pad van Vergeving’ volgens de methode van the Commission of Truth: Desmond en Mpho Tutu.
  • Reflectie op de DvD: Long Night’s journey into Day (verkrijgbaar bij Ubuntu Society)
  • Tevens dialoog omtrent the paper from Prof. Dr. Mogobe Ramose: Reconciliation and Reconfiliation
  • Verbinding van thema met actuele en persoonlijke voorbeelden in de groep

Avondprogramma:

Gezamenlijk kijken naar de documentaire: “The Odyssey of Empathy” (wordt vertoond)
https://www.theodysseyonline.com/on-the-importance-of-empathy

Na afloop dialoog. Wat raakt je, spreekt je aan, herken je (niet), valt op, wil je meer gaan toepassen in werk en privé? Verbinding maken met persoonlijk ontwikkelvraagstuk én thema van deze groep.
Nadruk op: gericht stilstaan bij ‘Sawubona’: ik zie JOU !


8 maart 2019 

Module P2 van ePos: Ubuntu en Persoonlijke Professionaliteit Over ‘Presentie’ in relaties o.l.v. Prof. Dr. Andries Baart
Presentie & Presentietheorie
Ubuntu kan – met de nodige mitsen en maren – opgevat worden als praktische filosofie van het bonum commune: het onontbeerlijke richtpunt om persoon en gemeenschap te laten floreren en hun gemeenschappelijke goed te verwezenlijken. Nadenken in termen van  bonum commune is echter nogal westers, terwijl Ubuntu als pan-Afrikaanse en alomvattende benadering hier een geheel eigen insteek toont en ook heel karakteristieke uitkomsten nastreeft.

Inmiddels is wereldwijd het nadenken over het gemeenschappelijk goed en over de verhouding van persoon en gemeenschap ernstig onder druk komen te staan: de neoliberale en marktgerichte ideologie lijkt alom de overhand te hebben. Daarbinnen is het gebruikelijker uit te gaan van het zwaarwegende belang van de ‘atomische’ enkeling, diens autonomie, rationaliteit en zelfontplooiing. Tegelijk bestaan er in het westen ook tal van filosofieën en theologieën die genuanceerd stelling kiezen in dit debat over de verhouding van enkeling en gemeenschap, variërend van de Katholieke Sociale Leer tot het communitarisme (met mensen als Amitai Etzioni, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Michael Walzer en bijv. Benjamin Barber) uit de jaren ‘80. Een interessante en bijzondere loot aan deze stam is de Nederlandse presentietheorie van Andries Baart en de achterliggende, internationale zorgethiek (ethics of care).

In deze bijeenkomst worden Ubuntu en presentie met elkaar geconfronteerd om daarmee een wederkerig leerproces uit te lokken. Omdat de presentietheorie diep geïnvolveerd is in de concrete zorgverlening aan (zeer kwetsbare) mensen staat er meer op het spel dan alleen een filosofisch interessant debat.

Middagprogramma: INDABA (Betrokken Besluitvorming)  o.l.v Annette N. Mul
De kracht van de dialoog in plaats van de macht van de meerderheid

- Aanbevolen literatuur

 

In de slotfase van de klimaattop in Parijs lastte Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de 21ste klimaatconferentie, een traditionele Zuid-Afrikaanse consultatieronde in. De zogenoemde 'Indaba' is een oud Zoeloegebruik, waarbij de mening van alle betrokkenen wordt gehoord om in een complexe zaak tot een oplossing te komen (Vos, 2015). Het recht op medezeggenschap is gekoppeld aan de plicht tot medeverantwoordelijkheid en geïntegreerd in de organisatiestructuur.

De Indaba is een geïnstitutionaliseerde methode die helpt om met veelzijdige maatschappelijke problemen om te gaan door middel van een open, publieke discussie met alle betrokkenen. Met het instellen van een Indaba erkenden de Zoeloes dat er een maatschappelijk probleem speelde dat de hele gemeenschap aanging en dat er geen enkel individu alle aspecten van het probleem zou kunnen begrijpen. In het beste geval kon elk van de betrokkenen een of twee facetten van het probleem bevatten. De collectieve wijze waarop naar de oplossing werd gezocht betekende dat er sprake was van een gezamenlijke inzet voor het oplossen van het probleem, en dat het collectief de macht had om de oplossing te implementeren als men er eenmaal bij was aangekomen (Jordan, 2005).

Ons sociale verkeer is in deze postmoderne tijd dynamisch, complex en relatief. Zo kunnen er op onvoorspelbare momenten verstoringen of veranderingen optreden (dynamisch), gaat het altijd om een samenspel van verschillende processen (complex) en bestaat er niet een werkelijkheid, maar verschillende waarheden die samen de werkelijkheid vormen (relatief).

De betrokken besluitvorming van de Indaba helpt dit ingewikkelde sociale verkeer te trechteren tot efficiënte vergaderingen, gedeelde verantwoordelijkheid, draagkracht en een betere uitvoering van besluiten.

In deze module zullen we de INDABA praktisch oefenen en toepassen op een actueel  organisatorisch besluit-voorstel ingebracht door een van de deelnemers.


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


 

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Psychotherapeut & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.