Sawubona

Vanuit ons Westers denken zijn we veelal geneigd om onze individuele of organisatorische missie als startpunt te nemen en daarna de visie te ontwikkelen. Wij hebben immers veelal ‘zelfontplooiing’ als hoogste doel. Echter vanuit Ubuntu wordt gedacht vanuit het wij, de community, de ander, de samenleving, het geheel.

Kernachtig als voorbeeld is hierin wellicht de begroeting: 
“Sawubona: ik zie jou!”
Het antwoord is dan existentieel: “Sikhona: hier ben ik!”

Vandaar, dat wij met Ubuntu Society starten met de gewaarwording, het zien, de blik, de visie. In het Afrikaanse woord en begrip ‘raaksien’ vallen visie en missie hierin samen!


Visie

"Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden." - Albert Einstein (1879-1955)

We staan op een kritiek moment in de geschiedenis, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet bepalen. De wereld wordt steeds afhankelijker en kwetsbaarder. Onze toekomst draagt zowel een groot gevaar als een grote belofte in zich. Om vooruit te komen moeten we erkennen dat we, te midden van een weelderige verscheidenheid aan culturen en levensvormen, één menselijke familie zijn en één samenleving op aarde met een gemeenschappelijk lot.

We beseffen steeds meer, dat we in onze families, organisaties en huidige samenleving  complexe vraagstukken juist niet meer individualistisch opgelost krijgen. Samenzorg, co-creatie, participatiemaatschappij, duurzaamheid, diversiteit en dialoog zouden zoal de richtinggevende antwoorden moeten bieden op vluchtelingenthema’s, ouderenzorg, discriminatie, angst voor radicalisering, racisme en klimaat.

Wij, van Ubuntu Society zien hierin een (overeenkomstige) verbinding tussen Ubuntu en de Gestalt theoretische uitgangspunten: het mens- en wereldbeeld, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is. Waarin de ervaring van/in het hier-en-nu samenvalt met de gewaarwording van daar-en-dan. Waar onlosmakelijke parallelprocessen zich afspelen op micro, meso en macroniveau. Wij noemen dit EPOS: de verbinding en synergie tussen onze Existentie, Privé, Persoonlijke Professionaliteit, Organisaties en Samenleving.
Dat wat Desmond Tutu noemt: Interconnectedness

Vraagstukken

  • Hoe kunnen we allereerst meer integraal leren kijken in plaats van enkel gefragmenteerd? Kijk op het geheel en oog voor het detail!
  •  Hoe kunnen we leren van elkaars diversiteit in een interculturele samenleving?
  •  Hoe krijgen we de algehele betrokkenheid en draagkracht bij besluitvormingen, zodat de kracht van de dialoog het ‘wint’ van de macht van de meerderheid?
  • Hoe kunnen we starten bij het ‘zien’ van de ander? (Sawubona: “Ik zie jou. Antwoord Sikhona: “Hier ben ik!”)
  • Hoe kunnen we in een steeds digitalere wereld, waarin protocollisering de boventoon lijkt te gaan voeren weer het ‘pad van de gedeelde menselijkheid’ samen gaan bewandelen, elkaar weer als mens gaan ontmoeten, zodat ‘contact’ te allen tijde boven het ‘contract’ uitstijgt?

Wat betekenen deze vragen voor ons leiderschap, onze grondhouding als ouder, HR-manager, bestuurder, buurtwerker, pastor, docent ? Met de steeds terugkerende vraag: Hoe dragen wij bij aan onze samenleving, hoe dragen wij bij aan onze aarde?

Of net zoals Otto Scharme (Theory U…buntu) stelt: Hoe kan ik, hoe kunnen we een unieke eigen bijdrage leveren aan onze omgeving, waar tegelijkertijd onze omgeving, onze samenleving en aarde nu en in de toekomst om vraagt?!


Missie

Met Ubuntu Society willen wij bovenstaande vraagstukken op filosofisch, wetenschappelijk, theoretisch, therapeutisch, communicatief, overtuigings-, gedrags maar vooral praktisch niveau samen met u onderzoeken. We gaan gezamenlijk verbanden leggen en de synergie ervaren tussen intrapersoonlijke, persoonlijk professionele, organisatorische, maatschappelijke en mondiale thema’s in relatie tot en aansluitend bij uw vraag als cliënt. Via een integrale kijk op samenleven en samenwerken willen we komen tot nieuwe inzichten, wegen en oplossingen in het belang van ons allen!

Of zoals het weer zo mooi wordt verwoord in het Afrikaans: “Dit gaan om die aarde wat tussen ons lê…saam te ontdek!”

Vanuit een wederkerig voedende bron willen wij de essentiële waarden van Ubuntu: Compassie, Zorgzaamheid, Gelijkwaardigheid in Diversiteit, Respect, Vergeving en Verantwoordelijkheid  zo concreet mogelijk  ‘GESTALTe geven’ in werk en leven, in woord en daad en daarmee gezamenlijk bijdragen aan een geheel, waar we zelf onderdeel van zijn:

Deelgeverschap in-  en aan een Inclusieve Samenleving!

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Founder Ubuntu Society, Hoofdopleider Ubuntu-opleidingen, Auteur en Spreker

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.