Module 5. De S van EPOS

07/08 december 2021

Samenleving en Sustainability (Duurzaamheid)

“Wij geloven dat de speciale bijdrage die Afrika  de wereld op de lange termijn te
bieden heeft, zich zal afspelen op het gebied van menselijke relaties.
De grote wereldmachten hebben dan misschien wonderen verricht door de wereld
een industrieel en militair aanzien te geven, het grote geschenk komt nog altijd
uit Afrika: de wereld een menselijker gezicht geven”.
Steve Biko, 1970, politiek activist, die stierf voor waar hij in geloofde….

Focus
Door congruent en vanuit compassie te handelen, beïnvloed je niet alleen je kleine
directe omgeving, maar met de impact van je interventies zelfs de wereld om je heen.
In deze laatste module staat de vraag centraal: “Hoe kan ik als mens, manager,
directeur, teamleider, regeringsfunctionaris of buurtorganisator een volstrekt unieke
bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de
omgeving, samenleving, aarde echt nodig heeft?”

Dit vereist een integrale kijk op samenwerken en samenleven.

07 december 2021 Module S1​: Samenleving en duurzaamheid o.l.v. Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga neemt ons deze ochtend op inspirerende, maar ook realistische wijze mee in zijn gedachtegangen, overtuigingen en ervaringen mbt de verbindingen tussen politiek, organisaties en samenleving. Hij geeft concrete handelingsperspectieven aan hoe je als individu in connectie kunt staan met anderen en kunt bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Ubuntu: I am because we are and...we are because the planet is!

Mpanzu Bamenga is geboren in Zaïre. In 1994 vluchtte hij samen met zijn moeder en broer naar Nederland. Dertien jaar heeft hij in Nederland gewoond zonder een verblijfsvergunning. Ondanks deze precaire situatie heeft hij altijd geloofd in een betere toekomst en heeft hij alle kansen die hij kreeg met beide handen gegrepen. Bamenga droomt van een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt en het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, welke geloofsovertuiging je hebt en wie je liefhebt om gelijkwaardig behandeld te worden en een toekomstperspectief te hebben.

De afgelopen jaren heeft Bamenga als jurist, activist en politicus initiatieven genomen om diversiteit en inclusiviteit te promoten. Zo heeft hij een beweging opgericht die leiders over de hele wereld en vanuit verschillende sectoren bijeen brengt: INCLEADERS, the Inclusion Leaders Network. Verder organiseert hij workshops, netwerkbijeenkomsten en begeleidt hij jonge inclusieve leiders. In de gemeenteraad van Eindhoven heeft hij een alomvattend initiatiefvoorstel geschreven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Eens in de vijf weken was hij te gast als tafelheer en politiek deskundige bij het live TV/radio-programma Wakker! van Omroep Brabant.

In 2016 werd Bamenga verkozen tot Eindhovens politiek talent van het jaar. Hij werd uitgenodigd om naar de Verenigde Staten te komen (Washington DC, Salt Lake City, Seattle, New Orleans en Pittsburgh) voor een uitwisselingsprogramma van het Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State: The International Visitor Leadership Program on the current U.S. social, political and economic issues for Young European Leaders. Hij werd ook gevraagd als spreker bij The Congressional Black Caucus Foundation Event 2016 en in het Witte Huis.

Bamenga was verder werkzaam als jurist en coördinator. Eerst bij Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven en later bij het Wereldhuis in Den Haag, een project van Stek, voor stad en kerk.

Hij hielp vluchtelingen en ongedocumenteerden door:

* hen te adviseren

* hen te ondersteunen in hun ontwikkeling

* activiteiten voor hen te organiseren

* op te komen voor hun basisrechten

* juridische, psychische, financiële en medische bijstand voor hen mogelijk te maken

Bamenga was daarnaast werkzaam als beleidsmedewerker Diversiteit en Inclusiviteit bij de Universiteit Leiden. 

Op dit moment is Bamenga onder andere werkzaam als coördinator en teammanager bij de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. Hij houdt toezicht en monitort het gemeentelijk beleid omtrent ongedocumenteerden en organiseert samenwerking tussen Amsterdamse partners, lokale en landelijke overheden.

Hij bekleedt daarnaast diverse bestuursfuncties bij onder meer: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, New Dutch Connections, Het Mandelahuisje, Pim de Kuijerlezing, Omroep Brabant en the International Vistors Leadership Program Alumnibestuur Nederland.

 


08 december 2021 Module S2​ van epoS: Ubuntu, de bron en stroom van ons bestaan o.l.v. Li An  Phoa.

Op deze dag zal Li An Phoa ons meenemen op een zowel inner als outer wandeling en onze persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken verbinden met de natuur, de plek waar we zijn.

Li An Phoa is stroomgebied mobilisator. Zij mobiliseert mensen om zorg te dragen voor rivieren door het organiseren van wandelingen. De afgelopen tien jaar liep ze meer dan vijftienduizend kilometer op vijf continenten. In 2018 liep ze in zestig dagen 1.061 kilometer van de bron van de Maas in Frankrijk naar de Noordzee voor drinkbare rivieren. Ze betrok vijfhonderd kinderen in het monitoren van de waterkwaliteit, het eerste bron-tot-monding burgeronderzoek ter wereld. In 2019 herhaalt zij deze studie langs de Maas en start ze vergelijkbaar onderzoek in andere stroomgebieden door heel Europa middels hubs. Samen met Maas-burgemeesters zet een netwerk op 'Mayors for a drinkable Meuse'.

Li An is afgestudeerd in whole system ecology, bedrijfskunde en filosofie. Als systeemdenker en -doener, verbindt ze mensen, disciplines en industrieën. Zij doceert wandelend als universitair docent aan verschillende universiteiten, waaronder Nyenrode Universiteit. In 2017 gaf ze een TEDx Talk over Drinkable Rivers. In 2018 stond ze op nummer 19 in de Trouw Duurzame Top 100. Li An is geboren in de Maas-Rijn Delta en woont in het Rijn stroomgebied.

Ubuntu, als het toepassen van wederzijdse zorg is essentieel aan het leven zelf en dit te leven. Zojuist heb ik het prachtige boek 'Breading Sweetgrass' gelezen over wederkerigheid geschreven door botanist Robin Wall Kimmerer. Met het concept Interbeing duidt Thich Nhat Han dit zo mooi. Het eren dat 'you are therefore I am' zou Satish Kumar dit noemen. Eco-filosoof en oprichter van Deep Ecology Arne Naess heeft het over het ecologische zelf. Zelf heb ik het over een economy of care. Zodra we zorgdragen voor drinkbare rivieren kan dit ons dagelijks een concrete gezamenlijke richting geven. Hierbij gaat het om zorgdragen voor datgene wat zorgdraagt voor ons.


08 december 2021 Module S2 van epoS: Samenleving en Sustainability.
Ubuntu Intervisie o.l.v. Annette Nobuntu Mul

Ubuntu Intervisie

Een inclusieve kijk op samen-werken en samen-leren

If you want to go fast, walk alone.
If you want to go far, walk together.  
- Nelson Mandela

Artikel over Ubuntu Intervisie

De waarde en het belang van intervisie en toch…..

Intervisie, of collegiale consultatie, is een gestructureerde aanpak waarmee in korte tijd heel diverse doelstellingen behaald worden. Door regelmatig te werken met Intervisie wordt de onderlinge steun binnen de groep groter, wordt de professionaliteit van individuen en teams verder ontwikkeld en geven mensen samen vorm aan een congruente en ‘lerende’ organisatie. Door goede Intervisiebijeenkomsten voelen mensen zich individueel gesteund in de hobbels en bobbels die zij in de praktijk van alledag tegenkomen. Daarnaast ervaart iedereen aan den lijve dat vragen en problemen potentiële kansen zijn om als team en organisatie te ontwikkelen. Dit bevordert de kwaliteit en zinvolheid van het werk, het werkplezier en vermindert het percentage ziekteverzuim. De meeste mensen hebben al goede ervaringen met verschillende Intervisiemethoden. Die verschillende methodes zijn voorhanden en vrij makkelijk te raadplegen. Ook is het niet heel moeilijk om de waarde en het belang ervan op de werkplek te beargumenteren. En toch……. zien we in de praktijk dat weinig intervisiegroepen een lang leven beschoren zijn. Men start met veel enthousiasme, maar na verloop van tijd komt de klad erin. De deelnemers ervaren steeds minder het nut van de bijeenkomsten.

 • Soms doordat de onderwerpen te weinig diepgaand behandeld worden en men er in het algemeen te weinig nieuws leert.
 • Soms omdat er gewoontes ontstaan die moeilijk te doorbreken zijn. De Intervisiegroep lijkt dan meer op ’n gezellig koffiekransje of op een plek waarin men elkaar de loef afsteekt met slimme, slimmere en slimste oplossingen.
 • Soms omdat de besproken antwoorden en oplossingen te weinig bruikbaar zijn in de praktijk, de kloof tussen willen en kunnen alsmaar groter wordt en meer frustratie dan inspiratie oproept.
 • Steeds vaker worden dan thema’s ingebracht die te veel op afstand blijven en als ‘lauw’ of irrelevant ervaren worden. Steeds vaker zeggen mensen af, het wordt steeds moeilijker om nieuwe afspraken te maken en bloedt het eens zo inspirerende initiatief langzaam dood.

Door Intervisie te relateren aan de essentie van Ubuntu wordt dit voorkomen en wordt een voortschrijdende verdieping en zinvolheid van Intervisiebijeenkomsten bevorderd.

Ubuntu

Ubuntu is het diepgeworteld (Afrikaans) mensbesef dat zich niet exact laat vangen in een vorm, laat staan in een methodiek. Als er al een mogelijkheid is om Ubuntu te omschrijven, dan komt deze fundamentele visie op mens-zijn het meest dichtbij: “Ik ben omdat wij zijn!” De essentie van mens-zijn, menselijk zijn, in relatie tot (alle) anderen wordt continu belicht als ‘voorgrond’. Dit ‘in relatie zijn’ is geen streven; dit is ons menselijk relationele fundament. Door Intervisie te verbinden met Ubuntu, wordt dit interactionele aspect ook het hart van de collegiale consultatie. De Intervisiegroep is dan echt de plek waar we veilig onszelf kunnen zijn, samen kunnen reflecteren op ‘wat is en nodig is’, voor onszelf, ons team, onze organisatie, onze cliënt en zijn sociale context en daarmee voor de samenleving. Een plek om met wederzijds respect onze verschillen te ervaren. Hoe kunnen we leren van elkaar? Hoe kunnen we elkaars wijsheid, onze rijke levenservaringen toelaten in ons (werk)leven? Hoe mogen we ‘fouten maken’, hiervan leren en elkaar helpen? Om dit vorm te geven in de praktijk is wel een andere, inclusieve, manier van kijken naar professionalisering vereist.

Het eigene van Ubuntu Intervisie

Zowel bij de start van Intervisie als bij de verdere uitvoering ervan, worden een paar uitgangspunten heel specifiek in het licht gezet. Er wordt voortdurend en zeer expliciet aandacht gegeven aan:

 • Betrokken besluitvorming, waarbij ieder lid van de Intervisiegroep via de Sociocratische Dialoog zich uiteindelijk committeert aan de gezamenlijke doelen die in relatie staan tot de waarden van de organisatie IN zijn context. Hiermee wordt een basis gelegd voor het werken in Intervisiegroepen – en de daaruit volgende afspraken en consequenties – waarop voortdurend voortgebouwd kan worden.
 • De waarde van verschillen, met name in hoe de diverse deelnemers het liefst willen leren en daarnaast ook de verschillen die als ‘lastig’ ervaren worden, die de mogelijkheden bieden om diepgaand te leren.
 • De waarde van ‘om hulp vragen’ die anderen de gelegenheid biedt om ‘van betekenis te zijn’, waardoor niet alleen de aanwezige kennis en kunde van het team benut wordt, maar vooral het lerende vermogen steeds meer vergroot wordt.
 • De bewustwording van de relatie tussen ‘incidenten’, werkvragen en –problemen, en maatschappelijke thema’s, waardoor de ingebrachte casuïstiek in een breder kader gezet kan worden en de opbrengst van de bespreking ervan een grotere impact kan hebben.
 • Het besef dat een splitsing tussen het persoonlijke zelf en het professionele zelf onmogelijk is waardoor het werken met professionele vragen ook verdiepend is voor persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen.
 • Tot slot zal het concrete resultaat altijd worden bekeken van de met elkaar verbonden domeinen ‘E.P.O.S.’
  • Wat heb ik op Existentieel gebied geleerd over mijzelf?
  • Wat heb ik geleerd als Professional?
  • Welke wijsheid kunnen we als team gezamenlijk bijdragen aan het hart van onze Organisatie?
  • Welke betekenis heeft deze bijeenkomst en wat we geleerd hebben voor onze klant/cliënt en zijn sociale context en daarmee onze Samenleving?

Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 

  Annette’s blog

  Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

  Post Trump Stress Symptoom (PTSS)

  08 | 01 | 21

  Andy schrijft geschiedenis. Hij is de eerste van de groep van 71 miljoen. Het heeft wel...

  Lees meer »
  Alle blogberichten

  Nieuws

  Annette Nobuntu Mul | Podcast of Hope #17

  19 | 09 | 21

  #17 - Annette Nobuntu Mul Gepubliceerd op 19 september 2021 om 10:00 Annette Mul is...

  Lees meer »

  Mandeladag 2020 en boeklancering ‘Ubuntu, wij zijn de Aarde!’

  24 | 07 | 20

  Compilatie boeklancering ‘Ubuntu, wij zijn de Aarde!’

  Lees meer »

  Agenda

  Adresgegevens

  Annette Nobuntu Mul
  Organisatie coach, Trainer & Opleider
  Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

  Dijkhofstraat 10
  7391 TG TWELLO

  Van Horneplein 3
  6085 CZ  Horn

  +31 (0)6 287 810 52
  annette@ubuntusociety.nl

  BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
  Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
  Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
  Licentienummer: 901048R
  AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
  AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

  BTW: NL001830328B49
  KvK:  60846283

  Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

  Uw internetbrowser is verouderd.

  Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.