Module 5. De S van EPOS

16 en 17 januari 2024

Samenleving en Sustainability (Duurzaamheid)

“Wij geloven dat de speciale bijdrage die Afrika  de wereld op de lange termijn te
bieden heeft, zich zal afspelen op het gebied van menselijke relaties.
De grote wereldmachten hebben dan misschien wonderen verricht door de wereld
een industrieel en militair aanzien te geven, het grote geschenk komt nog altijd
uit Afrika: de wereld een menselijker gezicht geven”.
Steve Biko, 1970, politiek activist, die stierf voor waar hij in geloofde….

Focus
Door congruent en vanuit compassie te handelen, beïnvloed je niet alleen je kleine
directe omgeving, maar met de impact van je interventies zelfs de wereld om je heen.
In deze laatste module staat de vraag centraal: “Hoe kan ik als mens, manager,
directeur, teamleider, regeringsfunctionaris of buurtorganisator een volstrekt unieke
bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de
omgeving, samenleving, aarde echt nodig heeft?”

Dit vereist een integrale kijk op samenwerken en samenleven.


Ochtendprogramma

Aartsbisschop Desmond Tutu zei op de sterfdag van Mandela: “Madiba zou niet gewild hebben, dat we hem zouden vereren als een stenen standbeeld. Hij zou willen dat we zijn mensvisie en grondhouding voorleven en voortleven: Living the legacy! En wel in de spirit van Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn en wij ... zijn de AARDE! André Nijhof, hoogleraar Sustainability aan de Nyenrode Universiteit en Annette Nobuntu Mul, founder van Ubuntu Society, willen graag eenieder oproepen om Deelgever te worden van onze samenleving en Aarde.

16 januari 2024 Module S1: Samenleving en duurzaamheid o.l.v. Prof. Dr. André Nijhof is hoogleraar Duurzaam ondernemen en Stewardship aan de Nyenrode Business Universiteit. Andre behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Twente. Hij is oud-voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) en was projectleider in het nationale onderzoeksprogramma naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland. Hij heeft veel gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals Journal of Business Ethics, Corporate Governance en Leadership and Organizational Development Journal. Sinds 2007 is André werkzaam bij Nyenrode Business Universiteit, was hij hoofddocent en directeur van de voltijdse Master of Science in Management en is hij sinds januari 2016 benoemd tot hoogleraar. Naast zijn werk op Nyenrode is André gasthoogleraar bij de UN mandated University for Peace (Costa Rica).

André Nijhof

De vraagstukken die bij duurzaamheid centraal staan gaan over gemeenschappelijke belangen. Met z’n allen hebben we er belang bij dat de aarde niet teveel opwarmt, dat solidariteit geborgd is in een samenleving, dat we de grondstoffen niet op gebruiken, etcetera. Echter, het is niet eenvoudig om deze gemeenschappelijke belangen op te pakken indien een economie gericht is op eigenbelang. Toch zijn er ook in de economie volop voorbeelden waar het wel lukt. Dat begint echter met personen die beseffen dat we verbonden zijn met elkaar. Ik ben omdat wij zijn. Vanuit die grondhouding bewijzen talloze leiders dat het weldegelijk mogelijk is om duurzaamheid invulling te geven.

André is hoogleraar Sustainable Business & Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Hij verzorgt executive onderwijs zoals de MVO Expeditie, verzorgt in-company programma’s zoals Frontrunners in Stewardship en leidt onderwijsvakken over duurzaamheid en innovatie in de BSc, MSc, MBA en governance programma’s van Nyenrode. Dit onderwijs bouwt voort op zijn onderzoek naar duurzame markttransformatie en de wijze waarop koplopers maatschappelijk commitment verankeren in de kernprocessen van een organisatie.


Middagprogramma:

Module S1 van epoS: Samenleving en Sustainability.
Ubuntu Intervisie o.l.v. Annette Nobuntu Mul

Ubuntu Intervisie

Een inclusieve kijk op samen-werken en samen-leren

If you want to go fast, walk alone.
If you want to go far, walk together.  
- Nelson Mandela

Artikel over Ubuntu Intervisie

De waarde en het belang van intervisie en toch…..

Intervisie, of collegiale consultatie, is een gestructureerde aanpak waarmee in korte tijd heel diverse doelstellingen behaald worden. Door regelmatig te werken met Intervisie wordt de onderlinge steun binnen de groep groter, wordt de professionaliteit van individuen en teams verder ontwikkeld en geven mensen samen vorm aan een congruente en ‘lerende’ organisatie. Door goede Intervisiebijeenkomsten voelen mensen zich individueel gesteund in de hobbels en bobbels die zij in de praktijk van alledag tegenkomen. Daarnaast ervaart iedereen aan den lijve dat vragen en problemen potentiële kansen zijn om als team en organisatie te ontwikkelen. Dit bevordert de kwaliteit en zinvolheid van het werk, het werkplezier en vermindert het percentage ziekteverzuim. De meeste mensen hebben al goede ervaringen met verschillende Intervisiemethoden. Die verschillende methodes zijn voorhanden en vrij makkelijk te raadplegen. Ook is het niet heel moeilijk om de waarde en het belang ervan op de werkplek te beargumenteren. En toch……. zien we in de praktijk dat weinig intervisiegroepen een lang leven beschoren zijn. Men start met veel enthousiasme, maar na verloop van tijd komt de klad erin. De deelnemers ervaren steeds minder het nut van de bijeenkomsten.

 • Soms doordat de onderwerpen te weinig diepgaand behandeld worden en men er in het algemeen te weinig nieuws leert.
 • Soms omdat er gewoontes ontstaan die moeilijk te doorbreken zijn. De Intervisiegroep lijkt dan meer op ’n gezellig koffiekransje of op een plek waarin men elkaar de loef afsteekt met slimme, slimmere en slimste oplossingen.
 • Soms omdat de besproken antwoorden en oplossingen te weinig bruikbaar zijn in de praktijk, de kloof tussen willen en kunnen alsmaar groter wordt en meer frustratie dan inspiratie oproept.
 • Steeds vaker worden dan thema’s ingebracht die te veel op afstand blijven en als ‘lauw’ of irrelevant ervaren worden. Steeds vaker zeggen mensen af, het wordt steeds moeilijker om nieuwe afspraken te maken en bloedt het eens zo inspirerende initiatief langzaam dood.

Door Intervisie te relateren aan de essentie van Ubuntu wordt dit voorkomen en wordt een voortschrijdende verdieping en zinvolheid van Intervisiebijeenkomsten bevorderd.

Ubuntu

Ubuntu is het diepgeworteld (Afrikaans) mensbesef dat zich niet exact laat vangen in een vorm, laat staan in een methodiek. Als er al een mogelijkheid is om Ubuntu te omschrijven, dan komt deze fundamentele visie op mens-zijn het meest dichtbij: “Ik ben omdat wij zijn!” De essentie van mens-zijn, menselijk zijn, in relatie tot (alle) anderen wordt continu belicht als ‘voorgrond’. Dit ‘in relatie zijn’ is geen streven; dit is ons menselijk relationele fundament. Door Intervisie te verbinden met Ubuntu, wordt dit interactionele aspect ook het hart van de collegiale consultatie. De Intervisiegroep is dan echt de plek waar we veilig onszelf kunnen zijn, samen kunnen reflecteren op ‘wat is en nodig is’, voor onszelf, ons team, onze organisatie, onze cliënt en zijn sociale context en daarmee voor de samenleving. Een plek om met wederzijds respect onze verschillen te ervaren. Hoe kunnen we leren van elkaar? Hoe kunnen we elkaars wijsheid, onze rijke levenservaringen toelaten in ons (werk)leven? Hoe mogen we ‘fouten maken’, hiervan leren en elkaar helpen? Om dit vorm te geven in de praktijk is wel een andere, inclusieve, manier van kijken naar professionalisering vereist.

Het eigene van Ubuntu Intervisie

Zowel bij de start van Intervisie als bij de verdere uitvoering ervan, worden een paar uitgangspunten heel specifiek in het licht gezet. Er wordt voortdurend en zeer expliciet aandacht gegeven aan:

 • Betrokken besluitvorming, waarbij ieder lid van de Intervisiegroep via de Sociocratische Dialoog zich uiteindelijk committeert aan de gezamenlijke doelen die in relatie staan tot de waarden van de organisatie IN zijn context. Hiermee wordt een basis gelegd voor het werken in Intervisiegroepen – en de daaruit volgende afspraken en consequenties – waarop voortdurend voortgebouwd kan worden.
 • De waarde van verschillen, met name in hoe de diverse deelnemers het liefst willen leren en daarnaast ook de verschillen die als ‘lastig’ ervaren worden, die de mogelijkheden bieden om diepgaand te leren.
 • De waarde van ‘om hulp vragen’ die anderen de gelegenheid biedt om ‘van betekenis te zijn’, waardoor niet alleen de aanwezige kennis en kunde van het team benut wordt, maar vooral het lerende vermogen steeds meer vergroot wordt.
 • De bewustwording van de relatie tussen ‘incidenten’, werkvragen en –problemen, en maatschappelijke thema’s, waardoor de ingebrachte casuïstiek in een breder kader gezet kan worden en de opbrengst van de bespreking ervan een grotere impact kan hebben.
 • Het besef dat een splitsing tussen het persoonlijke zelf en het professionele zelf onmogelijk is waardoor het werken met professionele vragen ook verdiepend is voor persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen.
 • Tot slot zal het concrete resultaat altijd worden bekeken van de met elkaar verbonden domeinen ‘E.P.O.S.’
  • Wat heb ik op Existentieel gebied geleerd over mijzelf?
  • Wat heb ik geleerd als Professional?
  • Welke wijsheid kunnen we als team gezamenlijk bijdragen aan het hart van onze Organisatie?
  • Welke betekenis heeft deze bijeenkomst en wat we geleerd hebben voor onze klant/cliënt en zijn sociale context en daarmee onze Samenleving?

Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


17 januari 2024 Module S2​ van epoS: Ubuntu, de bron en stroom van ons bestaan o.l.v. Li An  Phoa.

Op deze dag zal Li An Phoa ons meenemen op een zowel inner als outer wandeling en onze persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken verbinden met de natuur, de plek waar we zijn.

Li An Phoa is stroomgebied mobilisator. Zij mobiliseert mensen om zorg te dragen voor rivieren door het organiseren van wandelingen. De afgelopen tien jaar liep ze meer dan vijftienduizend kilometer op vijf continenten. In 2018 liep ze in zestig dagen 1.061 kilometer van de bron van de Maas in Frankrijk naar de Noordzee voor drinkbare rivieren. Ze betrok vijfhonderd kinderen in het monitoren van de waterkwaliteit, het eerste bron-tot-monding burgeronderzoek ter wereld. In 2019 herhaalt zij deze studie langs de Maas en start ze vergelijkbaar onderzoek in andere stroomgebieden door heel Europa middels hubs. Samen met Maas-burgemeesters zet een netwerk op 'Mayors for a drinkable Meuse'.

Li An is afgestudeerd in whole system ecology, bedrijfskunde en filosofie. Als systeemdenker en -doener, verbindt ze mensen, disciplines en industrieën. Zij doceert wandelend als universitair docent aan verschillende universiteiten, waaronder Nyenrode Universiteit. In 2017 gaf ze een TEDx Talk over Drinkable Rivers. In 2018 stond ze op nummer 19 in de Trouw Duurzame Top 100. Li An is geboren in de Maas-Rijn Delta en woont in het Rijn stroomgebied.

Ubuntu, als het toepassen van wederzijdse zorg is essentieel aan het leven zelf en dit te leven. Zojuist heb ik het prachtige boek 'Breading Sweetgrass' gelezen over wederkerigheid geschreven door botanist Robin Wall Kimmerer. Met het concept Interbeing duidt Thich Nhat Han dit zo mooi. Het eren dat 'you are therefore I am' zou Satish Kumar dit noemen. Eco-filosoof en oprichter van Deep Ecology Arne Naess heeft het over het ecologische zelf. Zelf heb ik het over een economy of care. Zodra we zorgdragen voor drinkbare rivieren kan dit ons dagelijks een concrete gezamenlijke richting geven. Hierbij gaat het om zorgdragen voor datgene wat zorgdraagt voor ons.

  Adresgegevens

  Annette Nobuntu Mul
  Founder Ubuntu Society, Hoofdopleider Ubuntu-opleidingen, Auteur en Spreker

  Dijkhofstraat 10
  7391 TG TWELLO

  +31 (0)6 287 810 52
  annette@ubuntusociety.nl

  BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
  Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
  Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
  Licentienummer: 901048R
  AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
  AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

  BTW: NL001830328B49
  KvK:  60846283

  Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

  Uw internetbrowser is verouderd.

  Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.