4. Etappe O van EPOS

4 en 5 April 2019

4 april 2019 Module O1 van epOs: Ubuntu: relaties in Organisaties & Ondernemerschap o.l.v. Prof. Dr. Andries Baart
Presentie & Presentietheorie
Ubuntu kan – met de nodige mitsen en maren – opgevat worden als praktische filosofie van het bonum commune: het onontbeerlijke richtpunt om persoon en gemeenschap te laten floreren en hun gemeenschappelijke goed te verwezenlijken. Nadenken in termen van  bonum commune is echter nogal westers, terwijl Ubuntu als pan-Afrikaanse en alomvattende benadering hier een geheel eigen insteek toont en ook heel karakteristieke uitkomsten nastreeft.

Inmiddels is wereldwijd het nadenken over het gemeenschappelijk goed en over de verhouding van persoon en gemeenschap ernstig onder druk komen te staan: de neoliberale en marktgerichte ideologie lijkt alom de overhand te hebben. Daarbinnen is het gebruikelijker uit te gaan van het zwaarwegende belang van de ‘atomische’ enkeling, diens autonomie, rationaliteit en zelfontplooiing. Tegelijk bestaan er in het westen ook tal van filosofieën en theologieën die genuanceerd stelling kiezen in dit debat over de verhouding van enkeling en gemeenschap, variërend van de Katholieke Sociale Leer tot het communitarisme (met mensen als Amitai Etzioni, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Michael Walzer en bijv. Benjamin Barber) uit de jaren ‘80. Een interessante en bijzondere loot aan deze stam is de Nederlandse presentietheorie van Andries Baart en de achterliggende, internationale zorgethiek (ethics of care).

In deze bijeenkomst worden Ubuntu en presentie met elkaar geconfronteerd om daarmee een wederkerig leerproces uit te lokken. Omdat de presentietheorie diep geïnvolveerd is in de concrete zorgverlening aan (zeer kwetsbare) mensen staat er meer op het spel dan alleen een filosofisch interessant debat.

Middagprogramma: INDABA (Betrokken Besluitvorming)  o.l.v Annette N. Mul
De kracht van de dialoog in plaats van de macht van de meerderheid

In de slotfase van de klimaattop in Parijs lastte Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de 21ste klimaatconferentie, een traditionele Zuid-Afrikaanse consultatieronde in. De zogenoemde 'Indaba' is een oud Zoeloegebruik, waarbij de mening van alle betrokkenen wordt gehoord om in een complexe zaak tot een oplossing te komen (Vos, 2015). Het recht op medezeggenschap is gekoppeld aan de plicht tot medeverantwoordelijkheid en geïntegreerd in de organisatiestructuur.

De Indaba is een geïnstitutionaliseerde methode die helpt om met veelzijdige maatschappelijke problemen om te gaan door middel van een open, publieke discussie met alle betrokkenen. Met het instellen van een Indaba erkenden de Zoeloes dat er een maatschappelijk probleem speelde dat de hele gemeenschap aanging en dat er geen enkel individu alle aspecten van het probleem zou kunnen begrijpen. In het beste geval kon elk van de betrokkenen een of twee facetten van het probleem bevatten. De collectieve wijze waarop naar de oplossing werd gezocht betekende dat er sprake was van een gezamenlijke inzet voor het oplossen van het probleem, en dat het collectief de macht had om de oplossing te implementeren als men er eenmaal bij was aangekomen (Jordan, 2005).

Ons sociale verkeer is in deze postmoderne tijd dynamisch, complex en relatief. Zo kunnen er op onvoorspelbare momenten verstoringen of veranderingen optreden (dynamisch), gaat het altijd om een samenspel van verschillende processen (complex) en bestaat er niet een werkelijkheid, maar verschillende waarheden die samen de werkelijkheid vormen (relatief).

De betrokken besluitvorming van de Indaba helpt dit ingewikkelde sociale verkeer te trechteren tot efficiënte vergaderingen, gedeelde verantwoordelijkheid, draagkracht en een betere uitvoering van besluiten.

In deze module zullen we de INDABA praktisch oefenen en toepassen op een actueel  organisatorisch besluit-voorstel ingebracht door een van de deelnemers.

5 april 2019 Module O2 van epOs: Ubuntu, Organisaties en Leiderschap o.l.v. Prof. Dr. Jo Caris
Integrale kijk op samenleven en samenwerken
Organisaties kunnen getypeerd worden als open systemen; ze staan in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Delen van die omgeving (cliënten, arbeidsmarkt, regelgeving etc.) corresponderen met afdelingen en functies in de organisatie. Door de steeds meer gespecialiseerde omgeving worden organisaties ook complexer. Het wordt moeilijker om de verschillende ‘werelden’ met karakteristieken en belangen te coördineren en te richten op het doel/de missie van de organisatie.

Een belemmering in de coördinatie zijn de belevingen van  wij en zij (ingroup en outgroup). Bij ‘wij’ hoort cohesie, bij ‘zij’ hoort competitie. Een integrale organisatie  waarbij mensen er voor elkaar zijn, wordt steeds moeilijker.

De belangrijkste manieren om mensen bij elkaar te krijgen (en te houden) zijn de hiërarchie (deze heeft in onze geëmancipeerde samenleving steeds minder effect), de expertise-macht (neemt ook af) en het ‘netwerken’. Mensen zijn netwerkers vanuit de tijd dat ze jager waren, een geëmancipeerde samenleving.

Er wordt veel en idealistisch gesproken over gewenste eigenschappen van leiders en van mensen in het algemeen. De gewenste kenmerken van individuen dienen vooral te matchen met de taak en de situatie. Een concrete taak in een stabiele tijd vraagt andere mensen dan een meer abstracte taak in een veranderlijke omgeving.


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


Organisatie & Ondernemerschap

“Aan alle vrouwen en mannen die iedere dag naar hun werk gaan en
daarbij hun menselijkheid bewaren. Zij leveren een bijdrage aan de organisatie
waar zij werken door te doen wat zij doen, en zij leveren een bijdrage aan de
wereld door tijdens het werk te zijn wie ze zijn…”  Nelson Mandela


Focus
Persoonlijke ontwikkeling, verdieping op vakgebied, het behouden van de organisatie als entiteit en winst maken zijn in onze Westerse manier van denken en leiderschap doelen op zich geworden. Deze individualistische kijk op werken en ondernemerschap lijkt achterhaald te worden door hen, die zich bewust zijn van de éénheid in samenleving en aarde. Dit betekent voor organisaties allereerst een bezinning op missie: wat draagt onze organisatie bij aan de samenleving? Wat draagt deze school bij aan goed onderwijs voor de kinderen in de regio? Wat draagt ons ziekenhuis bij aan gezondheidszorg van onze patiënten? Wat draagt ons bedrijf bij aan het milieu? Hoe vinden we de balans tussen de 6 PPPPPP’s? : Planet, Purpose, People, Passion, Pleasure and Profit.

Hoe komen we tot eenduidige besluitvorming? De Indaba vanuit Ubuntu, ook toegepast in 2015 bij de klimaattop in Parijs (!) biedt heel nauwgezet handvatten om te komen tot Betrokken Besluitvorming.

De Ubuntu Intervisie is het hart van de organisatie, waar professionals met elkaar stilstaan via een integrale kijk op samen werken, samen leren en samen leven.  Ieders wijsheid draagt bij aan de zorg voor-  en professionele verdieping van elkaar, het vakgebied en zodoende bijdraagt aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Net zoals we niet niet kunnen communiceren kunnen we ook niet niet leiderschap tonen. Leiderschap op zich roept bij ons een beeldvorming op, maar feitelijk is het altijd afhankelijk van context, tijd, situatie en persoon. Vertalen we leiderschap naar invloed, dan komen we al dichter bij de essentie. En we kunnen niet niet beïnvloeden.

Leiderschap in de betekenis van Ubuntu is hiermee ook niet een focus op persoonlijke groei, heeft niet als doel om de diepte van jouw eigen zelfbewustzijn te vergroten, maar om de talenten van diegenen met wie jij in aanraking komt te stimuleren ten behoeve van het grotere geheel, het hogere doel.

Thema’s die aan de orde komen:

  • Visie en voorbeeldgedrag;
  • Indaba: Betrokken Besluitvorming, waar de kracht van de dialoog de essentie is in plaats van de macht van de meerderheid.
  • Ubuntu Intervisie
  • Verandermanagement en respect voor verleden: historisch perspectief in een veranderende wereld.
  • Leiderschapsinterventies; van aangeleerde hulpeloosheid naar creatief ondernemerschap.
  • Ubuntu en deelgeverschap; van concurrentie naar samenwerken en co-creatie.
  • Purpose, waarden en grondhoudingsaspecten: het uitdragen van de waarden van Ubuntu qua visie, kennis, vaardigheden en gedrag in- en extern.

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Psychotherapeut & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.